08. திரு அம்மானை – Thiru Ammanai

ஆனந்தக் களிப்பு – Joyful play

செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                             (1)

Our Lord whose feet could not be seen even by Thirumaal when they went in search of them, appeared on this earth and showed us His feet. He is the one who severs our attachments and grants us redemption from the cycle of births and deaths. He is the Lord of the Southern land called Perunthurai. He who is noble called us to grant us redemption. Let us sing to the glory of those beautiful kind feet, my dear girls!

பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத் தார்புறத்தார்
ஆராலுங் காண்டற்கு அரியான் எமக்கெளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி
வாரா வழியருளி வந்தென் உளம்புகுந்த
ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும்
பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                                (2)

Our Lord is rarely seen by those on this earth, heaven or hell but He was kind enough to appear before us, His devotees. He is like nectar that has entered my heart and thus made me eternally happy. His kindness is shown by His action of casting a nest in the sea to save a fish. Let us sing to praise His kindness, dear girls!

இந்திரனும் மாலயனும் ஏனோரும் வானோரும்
அந்தரமே நிற்கச் சிவன்அவனி வந்தருளி
எந்தரமும் ஆட்கொண்டு தோட்கொண்ட நீற்றனாய்ச்
சிந்தனையை வந்துருக்குஞ் சீரார் பெருந்துறையான்
பந்தம் பறியப் பரிமேற்கொண்டான்தந்த
அந்தமிலா ஆனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                                  (3)

While Inthiran, Thirumaal and all others waited for Him, Our Lord Sivan came down to this earth and offered us redemption. He is the Lord of Perunthurai who wears holy ash on His shoulders and melts our heart. He came down on the horse in order to redeem us from this life. Let us sing to praise the eternal happiness He had given us, dear girls!

வான்வந்த தேவர்களும் மாலயனோ டிந்திரனும்
கான்நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பரிய
தான்வந்து நாயேனைத் தாய்போல் தலையளித்திட்டு
ஊன்வந்துரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பெய்து
தேன்வந்த முதின் தெளிவின் ஒளிவந்த
வான்வந்த வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                             (4)

While the Devas, Thirumaal, Brahman and Indiran performed penance till they became lean and surrounded by termite mounds, our Lord came down and like a mother offered His grace to me, this dog like soul. That gave me new energy and made me euphoric and it was like eating honey sweet ambrosia. Let us all sing the praises of His glowing feet, dear girls!

கல்லா மனத்துக் கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றிக்
கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கித் தன்கருணை
வெள்ளத் தழுத்தி வினைகடிந்த வேதியனைத்
தில்லை நகர்புக்குச் சிற்றம் பலமன்னும்
ஒல்லை விடையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்!                          (5)

I am an uneducated, low life of a dog, but the mighty king of the South, Lord of Perunthurai made me knowledgeable like squeezing a stone to make it an edible fruit, immersed me in His sea of kindness and removed my ignorance. He is the essence of scriptures who resides permanently in Sittambalam in the town of Thillai. Let us all sing the praises of the one who has the bull as His mount.

கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
தீட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டித்
தாள்தா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன் காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
ஆள்தான்கொண்டு ஆண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                    (6)

Oh friend! Have you heard of all the magical things one has done for us? He who dwells in Perunthurai which is surrounded by a tall parapet wall with pictures, has shown us what others have not been shown so far. He showed us Himself, His lotus like feet, His honey like mercy, while others laughed, showed us the path for redemption. Let us all sing to praise His grace.

ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
ஆயானை ஆள்வானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                          (7)

He resides in the heart of His devotees who always think of Him. He is distant to others. He is a servant to His devotees. He is the dweller of the south and lord of Perunthurai. He is the essence of scriptures, possessor of female half, the leader who redeemed us dogs, a mother like sage, he who rules the seven worlds and who protects them. Let us all sing His praises.

பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண்ட லத்தீசன்
கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு
புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                            (8)

He is the one who makes us create songs with music, the one who carries the mother goddess as his half, lord of Perunthurai, whose glory is sky high, who rules the heaven, the god with an eye on His forehead. He carried soil for wages in Madurai and was hammered by the King. Let us all sing the praises of the golden body that carried the scars of such beating.

துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க்கு ஈந்தருளும்
அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                             (9)

He wears the crescent moon, mystic, Lord of Perunthurai. He wears the twisted holy thread on His body, rides a bull, bears a darkened throat with a reddish body and smears holy ash on His body. He was the first in this universe and offers endless ecstasy to His devotees from days past. Let us sing His praises for the world to marvel.

விண்ணாளுந் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை
மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானைத்
தண்ணார் தமிழளிக்குந் தண்பாண்டி நாட்டானைப்
பெண்ணாளும் பாகனைப் பேணு பெருந்துறையில்
கண்ணார் கழல்காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட
அண்ணா மலையானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                          (10)

He is the essence of Vedas above the Devas who rule the heaven, the glorious one above the kings on the earth, the one who belongs to the cool Pandy land that delivers the sweet Thamizh, the groom who bears his woman on the half of His body. Let us sing the praises of the one who dwells in Annamalai where He showed me His feet and liberated this dog like soul.

செப்பார் முலைபங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான்
தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான்
அப்பாண்டி நாட்டைச் சிவலோகம் ஆக்குவித்த
அப்பர் சடையப்பன் ஆனந்த வார்கழலே
ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தா ருள்ளிருக்கும்
அப்பாலைக் கப்பாலைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                          (11)

Let us sing the praises of the one who has the beautiful breasted mother goddess as his half, who owns the southern land and dwells in Perunthurai, the one who melts the heart of those who submit themselves to His feet, the one who has made the Pandy land like Sivalokam, the one whose hair is in locks, the one who lives in the heart of those who have prayed at His feet, the one beyond comparison.

மைப்பொலியுங் கண்ணிகேள் மாலயனோ டிந்திரனும்
எப்பிறவி யுந்தேட என்னையுந்தன் இன்னருளால்
இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனிப்பிறவா மேகாத்து
மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைபேறாய்
எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும்
அப்பொருளாம் நம்சிவனைப் பாடுதுங்கான் அம்மானாய்.                       (12)

Oh! You the one with black painted eyes, listen. My Lord could not be found by the three Devas, Vishnu, Brahma and Indra in their search all their lives, but He redeemed me with His grace thereby saved me from being born again. He is the truth and remains the only truth and becomes every object in this world and thus gives them salvation. Let us all sing His praises.

கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு
மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை
ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                             (13)

While our bracelets tinkle, the ear-rings swing, the dark hair turn, the honey in the flowers gets sprayed, the bees buzz, let us sing the praises of the one with a reddish body, wearing white holy-ash, the one whose hands had never been brought together (in obeisance), the one who is omnipresent, one who is true to His devotees and absent to non-beleivers, the one who dwells in Thiruvaiyaaru.

ஆனையாய்க் கீடமாய் மானுடராய்த் தேவராய்
ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறந்திறந்து எய்த் தேனை
ஊனையும் நின்றுருக்கி என்வினையை ஓட்டுகந்து
தேனையும் பாலையுங் கன்னலையும் ஒத்தினிய
கோனவன்போல் வந்தென்னைத் தன்தொழும்பிற் கொண்டருளும்
வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                               (14)

Having been born as an elephant, a worm, a human, Devas, and other forms of life, I am tired of these births. My Lord who is sweet like honey, milk, and sugar-cane juice, melts my flesh and having driven away my sins has offered me His grace and accepted me as one of His devotees. Let us sing the praises of His flowery feet.

சந்திரனைத் தேய்த்தருளித் தக்கன்தன் வேள்வியினில்
இந்திரனைத் தோள்நெரித்திட் டெச்சன் தலையரிந்து
அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல்தகர்த்துச்
சிந்தித் திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்து
செந்தார்ப் பொழில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
மந்தார மாலையே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                                (15)

He made the moon loose its glow, crushed the shoulders of Indra and severed the head of Echchan during Thakkan’s sacrifice , broke the teeth of the Sun, dispersed the Devas in all directions. Let us sing the praises of the garland that adorns the shoulders of the King of Perunthurai which is surrounded by beautiful groves of flowering trees.

ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய்என்னுட்கலந்து
தேனாய் அமுதமுமாய்த் தீங்கரும்பின் கட்டியுமாய்
வானோ ரறியா வழியெமக்குத் தந்தருளும்
தேனார் மலர்க்கொன்றைச் சேவகனார் சீரொளிசேர்
ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்லுயிர்க்கும்
கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்காண் அம்மானாய்.                                (16)

He is my flesh, my soul, my feelings and He gives me pleasures that of honey, nectar and sugar candy. He has shown us the path to salvation which unknown even to the celestial beings. He is the servant who wears the honey filled flowers in His crown. He has the ultimate wisdom and remains the king of countless living things. Let us sing to His glory.

சூடுவேன் பூங்கொன்றை சூடிச் சிவன்திரள்தோள்
கூடுவேன் கூடிமுயங்கி மயங்கிநின்று
ஊடுவேன் செவ்வாய்க் குருகுவேன் உள்ளுருகித்
தேடுவேன் தேடிச் சிவன்கழலே சிந்திப்பேன்
வாடுவேன் பேர்த்தும் மலர்வேன் அனலேந்தி
ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                         (17)

Dear friend, I will wear the Konrai flowers on my hair and embrace Lord Siva’s bulging shoulders. I will then loose myself in His embrace and then pretend to be angry with Him. I will pine for a kiss from His reddish lips. I will seek Him with my melting heart. I will wilt but then bloom by thinking about His feet. with Let us sing the praises of the feet of the one who dances holding a fire in His hands.

கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை
வெளிவந்த மாலயனும் காண்பரிய வித்தகனைத்
தெளிவந்த தேறலைச் சீரார் பெருந்துறையில்
எளிவந் திருந்திரங்கி எண்ணரிய இன்னருளால்
ஒளிவந்தென் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளி திகழ
அளிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                      (18)

Our Lord has the Mother Goddess of sweet parrot like speech as His half. The Lord who could not be seen by Maal or Ayan ; the one who can be sweet like clear honey; who appeared before me as a simple person in Perunthurai has entered me due to His grace beyond imagination thus brightening my inner soul. Let us sing the praises of such a sage.

முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும்
பின்னானைப் பிஞ்ஞகனைப் பேணு பெருந்துறையின்
மன்னானை வானவனை மாதுஇயலும் பாதியனைத்
தென்னானைக் காவானைத் தெண்பாண்டி நாட்டானை
என்னானை என்னப்பன் என்பார்க்கட் கின்னமுதை
அன்னானை அம்மானைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                       (19)

He is ancient to the three Gods. He encompasses everything. He is beyond the end, the one with a crown of hair, King of Perunthurai, one who dwells in the heaven, one who has a maid as His half, protector of the south, owner of Thenpaandi land. My Lord, is all sweet like ambrosia to those who call Him their father. Let us sing to the Lord who has such kindness towards His devotees.

பெற்றி பிறர்க்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான்
கொற்றக் குதிரையின்மேல் வந்தருளித் தன்னடியார்
குற்றங்கள் நீக்கிக் குணங்கொண்டு கோதாட்டிச்
சுற்றிய சுற்றத் தொடர்வு அறுப்பான் தொல்புகழே
பற்றியிப் பாசத்தைப் பற்றநாம் பற்றுவான்
பற்றியபே ரானந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.                             (20)

Our Lord, dweller of in Perunthurai is one who is beyond understanding by others. He comes down on His victorious horse and grants grace to His devotees by ignoring their faults and appreciating their good quality. If we attach ourselves to Him by our devotion then He will deliver us from this bondage of life. Let us sing to His glory.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s