50. ஆனந்தமாலை – Aananda Mala

சிவானுபவ விருப்பம் – Desire for Experience with Shiva

மின்னே ரனைய பூங்கழல்கள்
அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனிஉன்னைக்
கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே.                                                    (1)

Those who approached the lightening like feet of yours have gone beyond this amazing world. Those who worshipped You with gold like flowers will become celestials. My mind is hard like that of a stone and lowly, thus I have fallen into a sea of woes. I am equal only to me in lowliness. Please tell me how I can reach You!

என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
யான் அது அறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
உடையாய் அடிமைக்கு ஆரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
பழைய அடிய ரொடுங்கூடாது
என்நா யகமே பிற்பட்டிங்கு
இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே                                           (2)

You gave me a position in life which I did not comprehend and thus ruined myself. I did not lack anything at all from You. Who else is there for this slave if not You, my Master? I refrained from joining those old devotees who had been worshipping You for so long. O my Master! I have fallen behind them all and I have become the feast for all illnesses.

சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
கொடியேன் என்றோ கூடுவதே                                                   (3)

I was one without moral values, penitence, faith or wisdom and danced around like a doll wrapped in a skin. I had collapsed and been lying so low. He showed me how to love Him and the way to avoid being born again on this earth. He enslaved me by showing me His form. When can this cruel person join Him?

கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன்
கேடி லாதாய் பழிகொண்டாய்
படுவேன் படுவ தெல்லாம்நான்
பட்டாற் பின்னைப் பயனென்னே
கொடுமா நரகத் தழுந்தாமே
காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே
நடுவாய் நில்லா தொழிந்தக்கால்
நன்றோ எங்கள் நாயகமே                                                           (4)

I ruin myself by every means available. You, the blameless one, are the one to take the blame. I am going through every suffering possible and at the end what is the use of all these sufferings? O my Lord who saves me from immersing in the cruel hell! Is it not better if You did not ignore me by being impatial and lead me?

தாயாய் முலையைத் தருவானே
தாரா தொழிந்தால் சவலையாய்
நாயேன் கழிந்து போவேனோ
நம்பி இனித்தான் நல்குதியே
தாயே என்றுன் தாளடைந்தேன்
தயாநீ என்பால் இல்லையே
நாயேன் அடிமை உடனாக
ஆண்டாய் நான்தான் வேண்டாவோ                                         (5)

O the one who suckles me like a mother! If you desist from treating me like your child, will I get wasted like an unwanted dog. I have placed my faith in you taking You as a mother and have surrendered to your feet but You have not shown me any mercy. You enslaved this dog as your slave. Have I now become unwanted?

கோவே அருள வேண்டாவோ
கொடியேன் கெடவே அமையுமே
ஆவா என்னா விடில் என்னை
அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான்
சாவா ரெல்லாம் என்னளவோ
தக்க வாறன்று என்னாரோ
தேவே தில்லை நடமாடீ
திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே                                       (6)

O King! If You do not show me your mercy, this cruel one will be ruined. If You did not call me, who is then left here to tell me, “Do not fear”. Is everyone who is to die, the same as me? Will not others think that it is not fair? O my Lord, the dancer at Thillai, I am stunned. Will You not offer me consolation?

நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி
ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம்
பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவினாசி
அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதீ
செய்வ தொன்றும் அறியேனே                                                  (7)

You transformed the foxes into steeds and made the whole world to be aware of it. O Lord of Perunthurai! Thus You made the people of Madurai, the land of the southern kingdom confused! O the rare One! Lord of Avinaasi! Flood of bliss of the Pandy land! O the rarely seen cosmic fire! I am lost and do not know what can be done!

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s