05 — (10). திருச்சதகம் – ஆனந்தாதீதம் – Acknowledgment of Joy.

மாறு இலாதமாக் கருணை வெள்ளமே
வந்து முந்தி நின்மலர் கொள்தாள் இணை
வேறு இலாப் பதம் பரிசு பெற்ற நின்
மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார்
ஈறு இலாத நீ எளியை ஆகி வந்து
ஒளி செய் மானுடம் ஆக நோக்கியும்
கீறு இலாத நெஞ்சு உடைய நாயினேன்
கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே.                                          (1)

Oh the unchanging flood of kindness! Your true devotees who never had any other aim were able to attain bliss by reaching your lotus like feet. You the one who has no beginning or end appeared in front of me in the form of a human being and offered me your grace. I, who has an unyielding mind reacted like a low grade dog by ignoring you. To what depth have I sunk?

மை இலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே
வந்து எனைப் பணிகொண்ட பின்மழக்
கை இலங்கு பொன் கிண்ணம் என்று அலால்
அரியை என்றுனைக் கருது கின்றிலேன்
மெய் இலங்கு வெண் நீற்று மேனியாய்
மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார்
பொய் இலங்கு எனைப் புகுதவிட்டு நீ
போவதோ சொலாய் பொருத்தம் ஆவதே.                                     (2)

Oh the one who has shared your body with the maiden whose eyes are inked black! You came and took me as your slave. But I, like a child with a golden cup, was ignorant of your true value. Oh my Lord of truth with holy ash smeared white coloured body! Your true devotees have attained the blissful state under you. Is it proper for you to leave me behind to remain in this life full of untruths?

பொருத்தம் இன்மையேன் பொய்மை உண்மையேன்
போதஎன்றெனைப் புரிந்து நோக்கவும்
வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன்
மாண்டிலேன் மலர்க் கமல பாதனே
அரத்த மேனியாய் அருள்செய் அன்பரும்
நீயும் அங்கு எழுந்தருளி இங்கு எனை
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான்
வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே.                              (3)

Oh my God with lotus like feet and a body that is reddish in colour! I am not fit to receive your blessings, for I am a cheat. Even when you looked at me and called me towards you, I failed to accept your call. I did not feel sorry about it. Your devotees who had received salvation and yourself have left me behind in this vile world. Is it right my Lord? Oh my Lord, is there no end to this brute’s sinful life?

இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கணே
ஏலம் ஏலும் நல் குழலி பங்கனே
கல்லை மென்கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு
என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய்
எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான்
ஏதுகொண்டு நான் ஏது செய்யினும்
வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல்
காட்டி மீட்கவும் மறு இல் வானனே.                                        (4)

Oh my Lord who has the maiden with fragrant hair as part of you! Like changing a stone to become soft like a fruit, You changed my heart soft and made it to love your feet. There is no limit to your kindness. Oh the faultless one, whatever my faults were, You were still willing to rescue me and give me a place under your feet.

வான நாடரும் அறி ஒணாத நீ
மறையில் ஈறும் முன் தொடர் ஒணாத நீ
ஏனை நாடரும் தெரி ஒணாத நீ
என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா
ஊனை நாடகம் ஆடு வித்தவா
உருகி நான் உனைப் பருக வைத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
நைய வையகத்து உடைய விச்சையே.                                (5)

Oh Lord! You are beyond the understanding of the heavenly dwellers. Even the scriptures do not fully explain you. Those on the other worlds do not comprehend you. But you have accepted me as your slave. You made me dance with joy and made my heart melt in love for you. You have made me enact a drama with higher wisdom. By doing these you have made me to discard my worldly attachments.

விச்சு அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய்
விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும்
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும்
புலையனேனை உன்கோயில் வாயிலிற்
பிச்சன்ஆக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு
உரியன் ஆக்கினாய் தாம் வளர்த்தது ஓர்
நச்சு மாமரம் ஆயினும் கொலார்
நானும் அங்கனே உடைய நாதனே.                                       (6)

You are the propagator of life without the seed. You are the one who made the earth, the sky and everything in it. You protect it and then destroy it. You made this cunning low grade man insane and made him stay at the entrance to your temple. You also made me a slave of your true devotees. Even when a tree is poisonous, those who looked after it while it grew will not destroy it. Our relationship too is similar to that, my Master!

உடைய நாதனே போற்றி நின் அலால்
பற்று மற்று எனக்கு ஆவது ஒன்று இனி
உடையனே பணி போற்றி உம்பரர்
தம் பராபரா போற்றி யாரினும்
கடையன் ஆயினேன் போற்றி என் பெரும்
கருணையாளனே போற்றி என்னை நின்
அடியன் ஆக்கினாய் போற்றி ஆதியும்
அந்தம் ஆயினாய் போற்றி அப்பனே.                                 (7)

Praise to my Sire who owns me! There is no one else on whom I can place my faith? If there is one, please tell me now. Oh the Lord of Devas! I, the lowest being on earth worship you. I worship you who has shown me your immense kindness. Praise to you who made me your devotee. Praise to the one who is the beginning and the end.

அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே
அகம்நெக அள் ஊறு தேன்
ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில்
உரியனாய் உனைப் பருக நின்றது ஓர்
துப்பனே சுடர் முடியனே துணை
யாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில்
வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய்
நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே.                             (8)

Oh my father, my ambrosia, my happiness, the sweetness of honey that makes my heart melt. You let me seek your blessing as one of your devotees. You are the one with a glowing crown of hair, the one who removes the burden. To your followers You are like a deposit fund. Is it right that you have allowed me to continue in this worldly existence? Oh my King, Please tell me!

மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை
மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும்
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை
முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள்
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனைப்
பெய் கழற் கண் அன்பாய் என் நாவினால்
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனைப்
பாவ நாச நின் சீர்கள் பாடவே.                                       (9)

Oh my King! Oh my Lord! Please call me to come to you. You the one who is greater than Thirumal and Brahman, please call me to come to you. You, Lord who remained alone after the destruction of everything please call me to come to you so that I can sing the praises of your feet. Please allow me to sing your praises with devotion so that my sins are rid from my life.

பாடவேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே
பாடிநைந்துநைந்துருகி நெக்குநெக்கு
ஆடவேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து
ஆடும் நின்கழற் போது நாயினேன்
கூடவேண்டும் நான்போற்றி யிப்புழுக்
கூடு நீக்கெனைப் போற்றி பொய்யெலாம்
வீடவேண்டும் நான் போற்றி வீடுதந்து
அருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே.                 (10)

I should sing your praises, my Lord! My singing should melt my heart so that I should lose myself in dance. I, a dog like creature should reach the feet of Lord who dances eternally in Chidambaram. I should plead with you to rid me of this worm filled cage of a body. Praise to you! Oh Lord! Please rid me of all my untruths. Please bless this devotee among your devotees to attain salvation under your feet.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s