49. திருப்படை ஆட்சி – Thirupadai Aadchi

சீவோபாதி ஒழிதல் – The Cessation of Life’s Experiences

கண்களிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்வில் என் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறி மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே
பண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல் பயின்றிடும் ஆகாதே
பாண்டிநன்னாடுடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்துவெளிப்படும் ஆகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே.               (1)

If my Lord of the woods who cast the net to catch fish comes out and presents Himself, then the following events will not happen. The pleasure my eyes received on seeing His feet. The denigration of my life by the ladies. Forgetting the ways of being born on this earth. Worshipping the two flowery feet that could not be reached by Thirumal. Practising and performing music and dance that gives pleasure. The singing by the warriors of the sovereign of Paandyland. The presence of mysticism that gladdens the celestials.

ஒன்றினொடு ஒன்றுமோ ரைந்தினொடு ஐந்தும் உயிர்ப்பறு மாகாதே
உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தன வாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த கணக்கது வாகாதே
காரணமாகும் அனாதி குணங்கள் கருத்துறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம் நடந்தன ஆகாதே
நாமுமெ லாம்அடி யாருட னேசெல நண்ணுது மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே.        (2)
)
If the Lord who rides the bull, the master who rules me enters my heart will not the following events happen? The separation of life from the body and the five senses from the five organs. Feeling of liberation as the devotees of His devotees. Rising like a cow that thinks of its calves. The disappearance of thoughts that are the cause of sinful acts. The evocation of fear caused by confusion between right and wrong. Follow in the path of true devotees. Attain bliss by receiving the nectar of love.

பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர் அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி திளைப்பன ஆகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துயர் ஏகுவ தாகாதே
என்னுடை நாயக னாகிய ஈசன் எதிர்ப்படு மாயிடிலே.                          (3)

If my Lord who is my master appears before me, will not the following events happen? The disappearance and appearance of thoughts of worldly attachments. The end of enjoyment of nectar like contemplation. The endless universe brought within our consciousness. The primal and all pervading light becoming accessible to us. Removal of the troubles caused by the red lipped women. The end of the gaze at His figure with their fish like eyes. Disappearance of the sins that cause the births.

என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும் அறியாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான் அருள் ஈசன் எழுந்தரு ளப்பெறிலே.     (4)

If my Lord who owns me, the God of mercy appears before me, will not the following events happen? The pleasure of pressing my bosom against His and receiving immense joy. Swim in the vast sea of His mercy. Create the pleasurable sound that pleases my inner mind. Wear daily the holy ash that my Lord is adorned with. Placing my service to Him high above that of His other devotees. Cessation of worship of the flowery feet those are unknown even to the Vedas. Placing the reddish Kazhuneer flower on my head.

மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம் வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த கலக்கறு மாகாதே
காதல்செயும் அடியார்மனம் இன்று களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமென வந்த பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அனேக பவங்கள் பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை எய்துவ தாகாதே
என்னையுடைப் பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப் பெறிலே.        (5)

If my Lord who owns me, the God of mercy appears before me, will not the following events happen? Removal of the confusion brought about by superstition and beliefs in false divine powers. Cessation of worship of the flowery feet those are unknown even to the celestials. Removal of sorrows gathered over a long period of time. Failure of the mind of the devotees who rejoice at present due to their love of God. Removal of the dispute and division based on male, female or us and them. Escape from the various unknown births that will be on our path. The arrival of uncountable successes in life.

பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து வெளிப்படு மாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யார்அடி என்தலை மீது தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம் உடனே உய்யவந்து தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன் எழுந்தரு ளப்பெறிலே.      (6)

If my Lord who owns me and rules over me appears before me, will not the following events happen? The glowing of golden body of my Lord which is daubed with holy ash. Pouring of flowers from the folded hands of the wise devotees. The conveying of the thoughts of the narrow waisted damsels. The sound emanating from the musical instrument veena be sweeter. Placing of the feet of devotees on my head will cease. Appearance of the Lord to redeem His devotees. The sound of musical instruments filling all areas to give pleasure.

சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ரானுப வங்கள் பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவரும் அறியாத விழுப்பொருள் இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தரு ளப்பெறிலே.                       (7)

If, the Lord who wears the crescent moon on His crest appears before us in order to rule us, then will not the following events happen? The indescribable chime that is given by the temple bells will lose its sweetness. The light that is present in my heart will not rise up and glow. The heavenly phenomenon which removed all troubles will cease to exist. The rise and spread of the divine experiences will cease. The lust for the women whose foreheads are bow shaped will cease to exist. The realisation of the greatest power that even the celestials could not achieve. The reaching of the Lord who has eight fold qualities.

சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை தழைப்பன ஆகாதே
சாதிவிடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடு மாகாதே
அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை அடங்கிடு மாகாதே
ஆசைஎலாம் அடியாரடியோய் எனும் அத்தனை யாகாதே
செங்கயல் ஒண்கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பன ஆகாதே
சீரடியார்கள் சிவானுப வங்கள் தெரித்திடு மாகாதே
எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர் எய்துவ தாகாதே
ஈற்றி யாமறை யோன் எனைஆள எழுந்தரு ளப்பெறிலே.             (8)

If the creator of Vedas whose end is unknown appears before me to enslave me, then will not the following events happen? The sound of the conch shell that is produced will lose its vigour. The practices based on caste system will be abandoned. Delusion of saying this is good and fair will be wiped. The desire to call ourselves as the servants of devotees will cease. Lusting for women with eyes in the shape of red carp fish will cease. The divine experience of the devotees of Lord Siva will not be told. Reaching the all pervading and nectarine grace offering divine light will not happen.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s