47. திருவெண்பா – Thiruvenbaa

அணைந்தோர் தன்மை – The Sacred devotee

வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன்-செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.                                                        (1)

The Lord of Perunthurai is the one who offers honey like bliss and His body is coloured flame reddish. I have not enshrined Him in my mind. This is the reason why I am not free from my two fold Karma and unable to render my false life like dust. What can I do?

ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன்-தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து.                                           (2)

If there be anyone who can dare to tell me that it is only the Lord of Perunthurai who can immerse me in His rapturous bliss, then I will shout at him, wail at him, dance in front of him, sing at him and gaze at him. O my Lord! What else can I do?

செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன்-வையத்து
இருந்துறையுள் வேல்மடுத்தன் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.                                                  (3)

I do not know what mistakes I have committed and ignorant of how I could worship Him in order to achieve redemption. The Lord who has taken up abode in Perunthurai has made me pine for His grace and suffer pain as if He had pierced my heart with His spear.

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன்-தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரம் தீர்க்கும் மருந்து.                                                   (4)

He stood before me severing the roots of my two-fold deeds (good and bad) of my past. He is the great Lord who prevents my future births. He is the southerner who dwells in Perunthurai , the one with great compassion , who is the cure for all sufferings.

அறையோ அறிவார்க் கனைத்துலகும் ஈன்ற
மறையோனும் மாலும்மால் கொள்ளும்-இறையோன்
பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது
இருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று.                                         (5)

Shout and tell those who want to know! The Lord who is residing in Perunthurai was a mystery to the creator of the world and the reciter of scriptures, Brahman and Thirumal. He is now residing in my mind and will stay without parting from it.

பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும் வந்தென்மனத்தை-அத்தன்
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து.                                                   (6)

The Lord of Perunthurai enslaved me and showed me mercy and offered me endless bliss with His grace. He will come to me again and fill my mind with His presence which will make me appear like a lunatic. He will sever my cycle of birth and is the cure for death.

வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிந்தை மேய
ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி.                                                         (7)

The bright light that is cast in my mind when the Lord of Perunthurai enters it is like ambrosia which has no end. It also given me the means by which I do not return to this earth.

யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான்
யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனை-யாவரும்
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான்
மற்றறியேன் செய்யும் வகை.                                                    (8)

You, the greatest among everybody, the one who has an immeasurable glory, placed me, the lowest of all devotees, in bliss that nobody else has received. O my Lord! What can I do to repay you for this kindness?

மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிந்த
தேவரும் காணாச் சிவபெருமான்-மாவேறி
வையகத்தே வந்திழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும்.                                                      (9)

Lord Siva who had not been witnessed by the Trinity, the rest thirty-three and other Devas, rode on a steed and came down on this earth. If those anklets worn on His feet are worshipped, then there will be bliss to the inner soul.

இருந்தென்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்து
இருந்திரந்து கொள்நெஞ்சே எல்லாம்-தருங்காண்
பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன்
மருந்துருவாய் என்மனத்தே வந்து.                                         (10)

The Lord of Perunthurai who has immense mercy has enslaved me and has taken abode in my mind as cure for all ills. O my mind! Think of His feet and seek His grace. He will then give you everything you seek.

இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றும்
துன்பந் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய்-அன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.                                                    (11)

The glorious Lord of Perunthurai has willingly taken my mind as His abode. There He has multiplied my pleasure, removed my ignorance, severed the continuing misery of birth and established love as the glowing light.

திருச்சிற்றம்பலம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s