45. யாத்திரைப்பத்து – Yathiraip Paththu

அனுபவ ஆதீதம் உரைத்தல் – The Pilgrim’s Song.

பூவார் சென்னி மன்னனெம்
புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை
ஓவா துள்ளம் கலந்துணர்வாய்
உருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால்
ஆவா என்னப் பட்டு அன் பாய்
ஆட்பட் டீர்வந் தொருப்படுமின்
போவோங் காலம் வந்ததுகாண்
பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே.                                        (1)

Our King who wears a wreath of flowers in His crown of hair is also our God who wears serpents as His jewels. We lowly people have received the flood of His mercy. He has entered our minds and made us melt for His love. O devotees, those who are in love and who have been enslaved by Him! The time has come to reach His feet. Give up all your lies and come and join the horde.

புகவே வேண்டா புலன்களில்நீர்
புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள்
மிகவே நினைமின் மிக்கவெல்லாம்
வேண்டா போக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத் துள்புகுந்து
நாயே அனைய நமையாண்ட
தகவே யுடையான் தனைச்சாரத்
தளரா திருப்பர் தாந்தாமே.                                                          (2)

O devotees! Fill your minds with thoughts of the flowery feet of the God who wears serpents as His jewels. Get rid of everything else from your minds. Do not let any other desires enter your mind. He arrived in this earth and enslaved us to make us, dog like creatures happy. Those who attach themselves to His feet will not lose their faith.

தாமே தமக்குச் சுற்றமும்
தாமே தமக்கு விதிவகையும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
என்ன மாயம் இவைபோகக்
கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
அவன்தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போமா றமைமின் பொய்நீக்கப்
புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே.                                        (3)

They are their own kin and they decide their destiny. Who are we? Who are our people? Who are our loved ones? All these illusions are discarded by joining His devotees aiming to follow the path laid by our Lord. If one does that then he will be rid of all falsities and will be redeemed in order to reach His golden feet.

அடியார் ஆனீர் எல்லீரும்
அகல விடுமின் விளையாட்டைக்
கடிசே ரடியே வந்தடைந்து
கடைக்கொண் டிருமின் திருக்குறிப்பைச்
செடிசே ருடைலச் செலநீக்கிச்
சிவலோகத்தே நமைவைப்பான்
பொடிசேர் மேளிப் புயங்கன்தன்
பூவார் கழற்கே புகவிடுமே.                                                       (4)

All you devotees give up your futile games. Arrive at His feet and follow His divine directions. He will rid us of our foul bodies and place us in the land of Shiva! He who wears Holy ash on His body and serpents as His jewels will redeem us and place us at His flower worn feet.

விடுமின் வெகுளி வேட்கைநோய்
மிகவேர் காலம் இனியில்லை
உடையான் அடிக்கீழ்ப் பெருஞ்சாத்தோடு
உடன்போ வதற்கே ஒருப் படுமின்
அடைவோம் நாம்போய்ச் சிவபுரத்துள்
அணியார் கதவ தடையாமே
புடைபட்டுருகிப் போற்றுவோம்
புயங்கள் ஆள்வான் புகழ்களையே.                                          (5)

Give up all your anger and passion, there isn’t much time left now. Assemble to follow the throng to reach the feet of our Lord. We will arrive at Sivapuram before its jewel laid doors are shut. We will then melt with love and praise the virtues of the Lord wearing the serpents.

புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின்
புயங்கன் தானே புந்திவைத்திட்டு
இகழ்மின் எல்லா அல்லலையும்
இனியோர் இடையூ றடையாமே
திகழுஞ் சீரார் சிவபுரத்துச்
சென்று சிவன்தாள் வணங்கிநாம்
நிகழும் அடியார் முன்சென்று
நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே.                                                       (6)

Praise Him, worship Him, and adorn Him with flowers. Place in your heart, the feet of the Lord wearing the snakes as jewels. Get rid of all other troublesome worries. In order that we will not be troubled hereafter, let us all go to the glorious Sivapuram and worship at His feet. Let us also present ourselves to His devotees with melting hearts.

நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில்
நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப்
புயங்கன் ஆள்வான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதே
நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற்
பெறுதற் கரியன் பெருமானே.                                                   (7)

O devotees! Let those who want to stay in this world do so. We will not stay in this unstable world. Let us all go towards the golden feet of the Lord whose body is comparable to golden milk, who wears serpents as His jewels. Let us get together and agree to reach our goal. If you delay by falling behind, Our Lord will become un-attainable later on.

பெருமான் பேரானந்ததுப்
பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றிப் பின்னைநீர்
அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவம்
திறந்தபோதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.                                                (8)

O, You who had not been away from enjoying the bliss of our Lord! If you have to avoid wailing later on, for having immersed yourself in fantasy then, enter Sivapuram, when the precious-stones laid doors open. It is the abode of our Lord wearing serpents as jewels, who is inaccessible even to Lord Thirumal,. Let us reach His sacred feet there.

சேரக் கருகிச் சிந்தனையைத்
திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
ஆர்வங்கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.                                                      (9)

O devotees! If you wished to attain His grace, then have chastened thoughts. Immerse yourself with eagerness and drink in the gracious mercy of our Lord who wears serpents as His jewels and who has as His part, His consort whose eyes are gleaming like the spears used in war. Make an attempt to reach the feet of Lord Siva without wallowing in false ideas.

புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
மதியுட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீராகில் இதுசெய்மின்
சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள் ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
அந்தோ அந்தோ அந்தோவே.                                                  (10)

You roll on the ground, worship Him, and praise Him, just for today only. Then you get muddled and become confused and bewildered. Who is going to respect such people? If you want to attain His grace then do this. Only those who are true devotees will receive the grace of the King of Sivalokam who wears serpents as His ornaments. Alas, the rest will not.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s