44. எண்ணப்பதிகம் – Ennap pathikam

ஒழியா இன்பத்து உவகை – Unending Joyous Emotion

பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
செங் கமல மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆர முதேஉன்
அடியவர் தொகை நடுவே
ஓருருவாய நின் திருவருள் காட்டி
என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே.                                         (1)

O Lord Siva! Your beauty is like that of a red lotus flower. O my rare ambrosia! My cycle of births on this earth must end. I must gain my devotion (Bakthi) for You. By Your divine grace, You must show me Your unique form and redeem me too, amongst Your devotees.

உரியேன் அல்லேன் உனக் கடிமை
உன்னைப் பிரிந்திங் கொருபொழுதும்
தரியேன் நாயேன் இன்னதென்று
அறியேன் சங்கரா கருணையினாற்
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள்
என்றுன் பெய்கழல் அடிகாட்டிப்
பிரியேன் என்றென் றருளிய அருளும்
பொய்யோ எங்கள் பெருமானே.                                                 (2)

I do not have the right to be Your servant, but I will not remain on this earth if I have to part from You. I am a dog like low life and do not understand the reasons for all these. O Sankara! Due to your kindness You appeared before me and declared that You are the greatest by showing me Your anklets worn feet and offered not to part from me. O my Lord! Is that a lie?

என்பே உருகநின் அருள்அளித்துன்
இணைமலர் அடி காட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட
முனிவா முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி
உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர்
நாதா நின்னருள் நாணாமே.                                                            (3)

O the prime Saint! You are the one who melted my bones by showing me your flowery feet and offered me Your grace and enslaved me. O my Lord, You are the one who gives me bliss, consumes my soul and makes my body melt. O the Master of my soul! Please grant me your blessings without any shame as a friend.

பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன்
உயர்ந்தபைங் கழல் காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும்
பிறப்பறுப்பாய் எம்பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே
முதல்வ னேமுறை யோஎன்று
எத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை
இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.                                                               (4)

O my Lord! Though I am not a devotee of yours or have not bowed down before You and not been madly eager to see your lofty feet or rant about your glories, please severe my cycle of births. If not I will follow You however long it may take and question You whether what You were doing was right and call You names such as Pearl, Gem and the Primordial One! I will not be separated from You ever!

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதம்
கண்டு கண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றும தொழிந்தேன்
பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந்
தன்மைஎன் புன்மைகளால்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங்
காணவும் நாணுவனே.                                                                 (5)

O my Lord! I ceased looking at You! I ceased looking at your feet as my eyes rejoiced no more and I ceased worshiping them. I ceased ranting and praising You. O Thaanu! I have lost my ability to pine and melt for You. Because of my vile nature I have lost my ability to think about You. Even if You come to me now, I will be ashamed to even look at You.

பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப்
பரங்கரு ணையோடு எதிர்த்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை யளிக்குஞ்
சோதியை நீதி யிலேன்
போற்றியென் அமுதே என நினைந் தேத்திப்
புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை
ஆவஎன் றருளாயே.                                                                     (6)

Our Lord, the glowing flame, who wears milky white holy ash appeared in front of His devotees and offered His mercy. I, a man of unjust nature thought of Him as my Ambrosia and praised Him and cried inside me and found consolation. Please take pity on me and offer Your grace.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s