42. சென்னிப்பத்து – Chennip pathu

சிவ விளைவு – Attaining eternity

தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அறியொணா
முத லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்பரன்றி
அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னிச் சுடருமே.                         (1)

Lord of the celestials, true helper, chief of southern Perunthurai, the primary God who is beyond access by the three Devas namely Brahma, Vishnu and Indra, the blissful one, the one with flowery glow. One who is unknown to all except to His devotees. Let our heads be placed at His pure flower-like feet so as to receive His grace.

அட்டமூர்த்தி அழகன்இன்னமு
தாய ஆனந்த வெள்ளத்தான்
சிட்டன் மெய்ச்சிவ லோகநாயகன்
தென்பெ ருந்துறைச் சேவகன்
மட்டு வார்குழல் மங்கை யாளையோர்
பாகம் வைத்த அழகன்தன்
வட்ட மாமலர்ச் சேவடிக் கண்நம்
சென்னி மன்னி மலருமே.                           (2)

The eight types of sacred one, the attractive one, the sweet ambrosial flood of bliss, chief of Sivalokam, servant of southern Perunthurai , the handsome one who has as His half the Goddess who has flowing hair with flowers dripping honey. Let our heads be placed at His round lotus-like feet so as to receive His grace.

நங்கை மீரெனை நோக்குமின் நங்கள்
நாதன் நம்பணி கொண்டவன்
தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெருந் துறை
மேய சேவகன் நாயகன்
மங்கை மார்கையில் வளையுங் கொண்டெம்
உயிருங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
பொங்கு மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னிப் பொலியுமே.                         (3)

O young maids! Listen to me! Our chief who dwells in Perunthurai surrounded by coconut groves is our benefactor who has looks after us. He removes the frivolous desires from the women and enslaves our souls and blesses them. Let our heads be placed at His radiant lotus-like feet so as to receive His grace.

பத்தர் சூழப் பராபரன்
பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
சித்தர் சூழச் சிவபிரான்
தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
எத்தனாகிவந்து இல்புகுந்தெமை
ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னி மலருமே.                              ( 4)

He came down to this earth as a Seer and was encircled by His devotees and He now dances at Thillai surrounded by His devotees. He comes to us and deceptively enters our body, enslaves us and makes us to serve Him. Let our heads be placed at His glorious flowery feet so as to receive His grace.

மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
மதித்திடா வகை நல்கியான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள்
திருப்பெ ருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூறஊறநீ
கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னித் திகழுமே.                               (5)

He gave me the realisation that this illusory life is not real. He, who has given His half to Goddess Uma whose shoulders are smooth like bamboo arrived at Perumthurai . As His thoughts felt like oozing nectar into my body and soul He showed me His flowery reddish feet. Let our heads be placed at those flowery feet so as to receive His grace.

சித்தமே புகுந் தெம்மையாட் கொண்டு
தீவினை கெடுத் துய்யலாம்
பத்தி தந்துதன் பொற்கழற்கணே
பன்மலர் கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்திந்த மூவுலகுக்கும்
அப்பு றத்தெமை வைத்திடும்
அத்தன் மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னி மலருமே.                              (6)

He entered my mind and enslaved me. He removed all my pat sins and imparted devotion so that I could be liberated. When I plucked various flowers and placed them at His golden feet, He gave me salvation and placed me apart from being born again in these three worlds. Let us place our heads at those flowery feet so as to receive His grace.

பிறவி யென்னுமிக் கடலைநீந் தத்தன்
பேரருள்தந் தருளினான்
அறவை யென்றடி யார்கள் தங்கள்
அருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
உறவு செய்தெனை உய்யக்கொண்ட
பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
திறமை காட்டிய சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னித் திகழுமே.                            (7)

He offered me His grace to enable me to cross the sea of birth. Knowing that I had no associates, He made me enter the group of His devotees and gave me good company and redeemed me. Thus my Lord showed me the true purpose of His action. Let us place our heads at those reddish feet so as to receive His grace.

புழுவி னாற்பொதிந் திடுகுரம்பையில்
பொய் தனையொழி வித்திடும்
எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன்எம்பிரான்
என்னு டையப்பன் என்றென்று
தொழுத கையின ராகித் தூய்மலர்க்
கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
வழுவி லாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னி மலருமே.                              (8)

He is our beautiful fire that removes the pretence from this worm infested body. He has not failed those devotees who worship Him with their hands together in prayer and tear pouring from their flowery eyes, calling Him as our Prime God, our Lord, our Father. Let us place our heads at those flowery reddish feet so as to receive His grace.

வம்ப னாய்த்திரி வேனைவாவென்று
வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
உம்ப ரான்உல கூடறுத்துஅப்
புறத்தனாய் நின்ற எம்பிரான்
அன்ப ரானவர்க்கருளி மெய்யடி
யார்கட் கின்பந் தழைந்திடுஞ்
செம்பொன் மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னித் திகழுமே.                            (9)

My Lord, bid me, this mischief maker to come to Him and destroyed all my foes caused by my past sins. He is the one who permeates all the three worlds and stands apart from them. He blesses His followers and gives pleasure to His devotees. Let us place our heads at those golden flowery reddish feet so as to receive His grace.

முத்த னைமுதற் சோதியைமுக்கண்
அப்பனை முதல் வித்தனைச்
சித்த னைச்சிவ லோகனைத்திரு
நாமம்பாடித் திரிதரும்
பத்தர் காள்இங்கே வம்மின்நீர் உங்கள்
பாசந்தீரப் பணியினோ
சித்த மார்தருஞ் சேவடிக்கண்நம்
சென்னி மன்னித் திகழுமே.                              (10)

O the devotees who sing the praises of the one who can free us, the primal fire, the three eyed father, the Wise one, the Lord of Sivalokam, all gather here! Bow your head to Him till your attachments are removed. Let us place our heads at those reddish feet that gladdens our mind so as to receive His grace.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s