04. போற்றித் திருஅகவல் – Potrith Thiruakaval

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ
ஈர் அடியாலே மூவுலகு அளந்து
நால் திசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலரப்
போற்றி செய் கதிர்முடித் திருநெடுமால் அன்று
அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில்
கடும் முரண் ஏனம் ஆகிமுன் கலந்து                                       (6)

While Brahma and other heavenly beings bowed down and worshipped Him, Thirumal measured the three worlds with His two feet. Such a great Thirumal, who enjoys the happy devotion of the saints from all four directions, one day took the form of a wild boar in order to go under the ground in search of Lord Siva’s feet.

ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியும் காணா மலர்அடி இணைகள்
வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார் கடல் உலகினில்                             (10)

Thirumal dug deep down into the seven worlds and still unable to find Siva’s feet, came back and said, “Oh! The Primary source! Victory to you!” Though he failed to see those flowery feet, I was able to see them easily.

யானை முதலா எறும்பு ஈறாய
ஊனம் இல் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனம் இல் கிருமிச் செருவினில் பிழைத்தும்                               (14)

I escaped from the dangers I faced, going through the process of birth as, from an elephant to the smallest ant and finally when as a human, spared from the germs in my mother’s womb.

ஒரு மதித் தான்றியின் இருமையில் பிழைத்தும்
இருமதி விளைவின் ஒருமையில் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈர் இரு திங்களில் பேர் இருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களின் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களின் ஊறு அலர் பிழைத்தும்                                          (20)

In the womb, I survived my first month from breaking up into two pieces; the second month from being dissolved; the third month from the fluid that flows in the womb; the fourth month from the darkness that prevailed there; the fifth month from being destroyed; the sixth month from the expansion of the womb.

ஏழு திங்களில் தாழ் புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரத் துயர் இடைப்பிழைத்தும்                                           (25)

The seventh month from being expelled from the womb; the eighth month from the danger of over growth; the ninth month from pain and suffering; the tenth month from the sea of sorrow shared with the mother.

ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகல் பசி நிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்                                      (29)

As the years passed I survived the daily routines of life, like sitting and moving, hunger at noon, sleep in the night, work and travel.

கருங்குழல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயில்
ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கி உள் மதர்த்து
கச்சு அற நிமிர்ந்து கதிர்ந்து முன் பணைத்து
எய்த்து இடைவருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கு இடைபோகா இளமுலை மாதர்தம்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையில் பிழைத்தும்                                 (35)

I survived the robbing glances of women with dark locks of hair, reddish lips, white teeth, with appearance of dancing peacocks, with well formed bosoms whose weight the slim waists were unable to bear.

பித்த உலகர் பெரும் துறைப் பரப்பினுள்
மத்தம் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும்
செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும்
நல்குரவு என்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும்
புல்வரம்பு ஆய பலதுறை பிழைத்தும்                                           (41)

I survived the greediness among this wide world full of mad men; I escaped from the varied seas of knowledge; I survived the sorrows caused by the search for wealth. I survived the sufferings of poverty; I survived such varied bad actions.

தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி
முனிவு இலாதது ஓர் பொருள் அது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சக்திகள்
வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின
ஆத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பு ஏறினர்                                            (47)

Then the thoughts of divinity formed in my mind and while I contemplated about the one without anger, the six million so called mystical powers began their various intrigues. My neighbours and those unknown many preached me atheism.

சுற்றம் என்னும் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி அழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரதமே பரம் ஆக வேதியரும்
சரதம் ஆகவே சாத்திரம் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தம்தம் மதங்களே
அமைவது ஆக அரற்றி மலைந்தனர்                                           (53)

The relatives like a herd of cows dragged me and got into a panic, the priests quoted religious codes and said penance as the best way to salvation; the religious savants lamented that their way was the true path.

மிண்டிய மாயா வாதம் என்னும்
சண்ட மாருதம் சுழிந்து அடித்துத் தாஅர்த்து
உலோகா யதனெனும் ஒண்திறல் பாம்பின்
கலா பேதத்த கடுவிடம் எய்தி
அதில் பெருமாயை எனைப்பல சூழவும்                                      (58)

Arguments on religious creed called Mayavatham whirled and roared like a hurricane, Lokayatham was like a snake spewing its darkest poison with its reasoning. I was surrounded by these various delusions preventing me from taking rational decisions.

தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகு அது போலத்
தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து
ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும்                                         (62)

Your devotees too suffer from all these like me but they did not give up on what they believed in. They are like wax close to the fire, their hearts melt, and they weep, dance, shout, sing and worship you.

கொடிறும் பேதையும் கொண்டது விடாதென
படியே ஆகி நல் இடைஅறா அன்பின்
பசுமரத்து ஆணி அறைந்தால் போலக்
கசிவது பெருகிக் கடல் என மறுகி                                          (66)

Like the saying, “The devil and a fool never give up on what they believed in”, your devotees too do not give up their belief in you and they remain like a nail hammered into a young tree. Their love swell and flow like a sea.

அகம் குழைந்து அனுகுலமாய் மெய் விதிர்த்துச்
சகம் பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாண் அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூண் அது ஆகக் கோணுதல் இன்றிச்                                        (70)

Their mind softened, body quivering they remain shameless even when others laugh at them calling them devils. They take these insults as their ornaments. They do not deviate from their beliefs.

சதுர் இழந்து அறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரமா அதிசயம் ஆகக்
கற்றா மனம் எனக் கதறியும் பதறியும்
மற்று ஓர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது                            (74)

They consider the knowledge of reaching you as wondrous and you as the cow that yearns for its calves. They cry and tremble for you. They do not even dream of any other Gods other than you.

அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து
குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையைப்
பிறிவினை அறியா நிழல் அது போல
முன் பின்னாகி முனியாது அத்திசை                                          (79)

They follow your sacred feet like a shadow without belittling your greatness in coming down to this earth from the heaven to bestow your grace. They do not know anything else.

என்பு நைந்து உருகி நெக்கு நெக்கு ஏங்கி
அன்பு எனும் ஆறு கரை அது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாத என்று அரற்றி
உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்பக்
கரமலர் மொட்டித்து இருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண் துளி அரும்பச்
சாயா அன்பினை நாள்தொறும் தழைப்பவர்
தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி                                               (87)

Their bones melt, they languish for you, with their love flowing like a river, with their senses unified they lament, ‘Natha’. Their speech falters, their hairs stand on end, their hands join in reverence, the heart swells with happiness, and the eyes moisten with drops of tear. You were like a mother to all your devotees who showed such adulation towards you. Praise to thee!

மெய் தரு வேதியன் ஆகி வினைகெடக்
கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி                                            (91)

You are the Sage who imparts true knowledge to me. You are also the God who can destroy my sins. Praise to thee! Praise to the king of Madurai! Praise to my Guru in Koodal!

தென் தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்று எனக்கு ஆர் அமுது ஆனாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி                                  (95)

Praise to the One dancing in South Thillai! Praise to you who has become my life giving nectar! Praise to the prime subject of the four Vedas that do not become old! Praise to Sivan with the conquering banner of the bull emblem!

மின் ஆர் உருவ விகிர்தா போற்றி
கல் நார் உரித்த கனியே போற்றி
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி
ஆவா என்தனக்கு அருளாய் போற்றி
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி                          (100)

Praise to the One who shines like various lightening! Praise to the One who skinned my stony heart! Praise to the Golden Mountain that protects me! Praise to the one who gives grace to wonder struck me! Praise to the one who creates, protects and destroys!

இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி
ஈச போற்றி இறைவா போற்றி
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி
அரசே போற்றி அமுதே போற்றி
விரை சேர் சரண விகிர்தா போற்றி                                        (105)

Praise to the father who removes the grief of birth!
Eesaa, Praise to thee! Iraiva, Praise to thee!
Praise to the glistening bundle of gems! Praise to the King! Praise to the Nectar! Praise to the fragrant feet that give refuge!

வேதி போற்றி விமலா போற்றி
ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி
கதியே போற்றி கனியே போற்றி
நதி சேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி                               (110)

Praise to the Vedic subject! Praise to the unblemished! Praise to the Primal! Praise to the knowledge! Praise to the goal! Praise to the fruit! Praise to the one wearing the river Ganga in His hair! Praise to Him who owns everything! Praise to Him who feels for everyone else.

கடையேன் அடிமை கண்டாய் போற்றி
ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி
சைவா போற்றி தலைவா போற்றி
குறியே போற்றி குணமே போற்றி
நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி                                   (115)

Praise to the one who has taken me as his slave! Praise to my Master! Praise to the minute form! Praise to the Saivan! Praise to my chief! Praise to my aim! Praise to my focus! Praise to the virtue! Praise to the thought!

வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி
ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி
மூவேழ் சுற்றம் முரண் உறு நரகு இடை
ஆழாமே அருள் அரசே போற்றி
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி                                 (120)

You are rare to the celestials but easily accessible to others, Praise to you! Bestow your grace so that devotees do not go through the hell of twenty one cycles of life. Praise to you! Oh! Friend of devotees, Praise to you! You the supporter Praise to you!

வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி
அத்தா போற்றி அரனே போற்றி
உரைஉணர்வு இறந்த ஒருவ போற்றி
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி                          (125)

Oh my life, I praise thee; Oh my treasure, I praise thee! Oh my heaven, I praise thee! Oh the primary soul I praise thee! Oh my father, I praise thee! Oh Aran, I praise thee! Praise to the one beyond words and feelings! Praise to the one who caused this world that is surrounded by a vast sea!

அருமையில் எளிய அழகே போற்றி
கருமுகி லாகிய கண்ணே போற்றி
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி
என்னையும் ஒருவ னாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி                              (130)

Oh the beauty, You are rare but easily accessible to your devotees, I praise thee! Oh dearest who gives out like dark clouds, Praise to you! Oh the mountain of grace, I praise thee! Oh the beneficent, who made me a human and placed your two feet on my head, I Praise Thee!

தொழுதகை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி
அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி
மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி
வான்அகத்து அமரர் தாயே போற்றி                               (136)

You wipe off all the sorrows from those who worship you, I praise thee! Oh the immortal sea of happiness, I praise thee! You the one who has no end or the beginning, I praise thee! You have transcended existence, Praise to you! You are the groom of the Goddess whose eyes are like that of a fawn, Praise to thee! Oh the mother of the celestials, Praise to you!

பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் போற்றி
நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி
தீயிடை மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் போற்றி
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி
வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி              (141)

You become the five natures of the land, (taste, light, sound, smell and touch). Praise to thee! You are the four natures of water, Praise be! You are the three natures of fire, Praise be! You are the two natures of air, Praise to thee! You are the one nature of space, Praise to thee!

அளிபவர் உள்ளத்து அமுதே போற்றி
கனவிலும் தேவர்க்கு அரியாய் போற்றி
நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி
இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி                          (145)

The nectar dwelling in the heart of devotees, Praise to thee! One who is rare to the Celestials even in their dreams, Praise to you! You bestowed grace to me, this dog, Praise to thee ! My father who dwells in Idaimaruthoor, Praise to you!

சடைஇடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி
ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி
சீர் ஆர் திருவையாறா போற்றி
அண்ணாமலை எம் அண்ணா போற்றி
கண் ஆர் அமுதக் கடலே போற்றி                                      (150)

You wear Ganga in your locks, Praise to you! The King who dwells in Aroor, Praise to you! Lord of well endowed Thiruvaiyaru, I praise thee! The radiance from Annaamalai, I praise thee! The sea of Nectar that gives pleasure when seen, I praise thee!

ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி
பாகம் பெண் உரு ஆனாய் போற்றி
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி
மற்று ஓர் பற்று இங்கு அறியேன் போற்றி                      (155)

My father dwelling in Ekambam, I praise thee! Half of your body appears as a woman, I Praise you! Dweller of Paraithurai, I praise thee! Lord of Seerappalli, I praise thee! I do not know any other form of affection, I praise thee!

குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி
ஈங்கோய் மலை எந்தாய் போற்றி
பாங்கு ஆர் பழனத்து அழகா போற்றி
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி                                   (160)

Dancer in Kutraalum, I praise thee! King of Kokazhi, I praise thee! Resident of Eenkoi Mount, I praise thee! The beauty from Pazhanam, I praise thee! Idangan who lives in Kadamboor, I praise thee!

அடைந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா போற்றி
இத்தி தன்னின் கீழ் இருமூவர்க்கு
அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி                            (165)

You deliver grace to those who arrive at you feet, I praise thee! You bestowed grace to the six people and to the Elephant under the Iththi tree, I praise thee! Oh Sivan, the Lord of the southern land, I praise thee! Ruler of all, in all the countries, I praise thee!

ஏனக் குருளைக்கு அருளினை போற்றி
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி
இருள் கெட அருளும் இறைவா போற்றி
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி                          (170)

You were gracious to the piglets, I praise thee! Lord of Mount Kaili, I praise thee! The one who responds to the devotees, I praise thee! The one who makes our ignorance vanish, I praise thee! I had become weak, but I am your devotee, so I praise thee!

களம் கொளக் கருத அருளாய் போற்றி
அஞ்சேல் என்று இங்கு அருளாய் போற்றி
நஞ்சே அமுதாய் நயந்தாய் போற்றி
அத்தா போற்றி ஐயா போற்றி
நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி                                             (175)

Give me your grace to arrive at your feet, I praise thee! Give me your grace and tell me not to fear, I praise thee! You drank poison as if it was nectar, I praise thee! Oh my father, Oh my Guru, I praise thee! Oh the perpetual, the unblemished, I praise thee!

பத்தா போற்றி பவனே போற்றி
பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி
அரியாய் போற்றி அமலா போற்றி
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி                          (180)

Oh the supreme, Oh the originator, I praise thee! Oh, the great, the saviour, I praise thee! Oh, the rarest, the faultless, I praise thee! Oh the savant, who revealed the truth, I praise thee! My existence cannot extend forever, Oh the primary one, I praise thee!

உறவே போற்றி உயிரே போற்றி
சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி
மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி
பஞ்சு ஏர் அடியாள் பங்கா போற்றி
அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி                              (185)

Oh my kinsman, I praise you! Oh my life I praise you! Oh highest glory, I praise you! Oh Sivam, I praise you! Oh my beauty, I praise you! Oh the Groom, I praise you! Partner of the Goddess with soft feet, I praise you! I wandered like a dog, but now I am at your feet, I praise thee!

இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி
மலை நாடு உடைய மன்னே போற்றி
கலை ஆர் அரிகே சரியாய் போற்றி                                    (190)

Oh Eesaa, You glow like a fire, I praise you! Dweller in Kavaithalai, the precious, I praise you! The King ruling in the temple at Kuvaipathy, I praise you! The King of Mountains, I praise you! The One dwelling in the cultured town of Arikesari, I praise you!

திருக்கழுக் குன்றில் செல்வா போற்றி
பொருப்பு அமர் பூவணத்து அரனே போற்றி
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி
மருவிய கருணை மலையே போற்றி
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி                                       (195)

The Lord of Thirukkazhukundru, I praise thee! The one dwelling on a mountain in Poovanam, I praise thee! You are one with or without a form, I praise thee! You are the Mountain of mercy, I praise you! You are a never ending fire, I praise thee!

தெரிவு அரிது ஆகிய தெளிவே போற்றி
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி
ஆள் ஆனவர்களுக்கு அன்பா போற்றி
ஆரா அமுதே அருளா போற்றி
பேர் ஆயிரம் உடைப் பெம்மான் போற்றி                           (200)

You are both clear and beyond understanding, I praise thee! You glow like a flawless pearl, I praise you! The one who is kind to the devotees, I praise you! The heavenly nectar, I praise you! The one who delivers grace, I praise you! The greatest one known by thousands of names, I praise you!

தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி
நீள் ஒளி ஆகிய நிருத்தா போற்றி
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி
சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி
மந்திர மாமலை மேயாய் போற்றி                                      (205)

You who wear garlands of Arukam grass, I praise thee! The dancer who is like a long beam of light, I praise Thee! The beautiful one with the sandal fragrance, I praise Thee! The Sivam beyond imagination, I praise thee! The mountain of manthras, I praise thee!

எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி
புலிமுலை புல் வாய்க்கு அருளினை போற்றி
அலைகடல் மீ மிசை நடந்தாய் போற்றி
கரும் குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி
இரும் புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி                         (210)

You who redeem us, I praise thee! You who fed the milk of a tiger to the fawn, I praise thee! You who walked on the sea, I praise thee! You who have given grace to the blackbird, I praise thee! You the one who redeem us from the vices of our senses, I praise thee!

படி உறப் பயின்ற பாவக போற்றி
அடியொடு நடு ஈறு ஆனாய் போற்றி
நரகொடு சுவர்க்கம் நானிலம் புகாமல்
பரகதி பாண்டியற்கு அருளினை போற்றி
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி                                       (215)

You who came down to this earth to redeem me, I praise thee! You who are the beginning, middle and the end, I praise thee! You the one who gave the Pandyan king redemption from life in the three worlds – Hell, earth or heaven, I praise thee! You who fill everything in this universe, I praise thee!

செழு மலர்ச் சிவபுரத்து அரசே போற்றி
கழு நீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி
பிழைப்பு வாய்ப்பு ஒன்று அறியா நாயேன்
குழைத்த சொன்மாலை கொண்டருள் போற்றி            (220)

King of Sivapuram enriched with pretty flowers, I praise thee! You who wear the garland made of flowers of Kaluneer, I praise thee! You banish confusion from your devotees, I praise thee! Please accept this garland of words spun by this dog who knows not what is right or wrong, I praise thee!

புரம்பல் எரித்த புராண போற்றி
பரம் பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி
போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான்
போற்றி போற்றி புராண காரண
போற்றி போற்றி சய சய போற்றி.                                    (225)

Oh, The ancient one who burnt down Thiripuram, I praise thee! The Fire that is brilliant than everything else, I praise thee! The one wearing the serpent, I praise thee! I praise thee! You the cause of everything, I praise thee! I praise thee! Victory to you! I praise thee! I praise thee!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s