37. பிடித்தபத்து – Pidiththa paththu

முத்திக் கலப்புரைத்தல் – Revealing pleasure of attainment

உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருள் துணிவே சீருடைக் கழலே
செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட்டு உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவதினியே.                                                    (1)

O the King of the celestials! The One who is present in everything! You are the elixir that had arrived like a fresh fruit and ruled me, this foul person. You have redeemed my entire clan and given me an eternal life. You, the ultimate truth, the one with the glorious feet, the wealth, Lord Siva! Here I have seized your feet for my salvation. Where else would You appear to offer me your grace?

விடைவிடா துகந்த விண்ணவர் கோவே
வினையனே னுடையமெய்ப் பொருளே
முடைவிடா தடியேன் மூத்தறமண்ணாய்
முழுப்புழுக் குரம்பையிற் கிடந்து
கடைபடா வண்ணம் காத்தெனை ஆண்ட
கடவுளே கருணைமா கடலே
இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                      (2)

O the King of the heavenly dwellers! You who prefer the bull as your mount! You are the true redeemer of this sinner. O Lord, who has saved me and redeemed me from wallowing in mud among the worms and dirt! O the Sea of mercy! I have seized You and held on to You without a break. Where else would You appear to offer me your grace?

அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
புழுத்தலைப் புலையனேன் தனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                        (3)

O my Mother! O my Father! O the Gem beyond comparison! O the ambrosia born of devotion! You are the one who redeemed and offered me, this worm like wicked person who had wasted his life by living in falsehood, a place under your feet. O my Wealth! O Lord Siva! I am now holding on to you firmly. Where else would You appear to offer me your grace?

அருளுடைச் சுடரே அளிந்ததோர் கனியே
பெருந்திறல் அருந்தவர்க் கரசே
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த
போகமே யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத் தடியார் சிந்தையுட் புகுந்த
செல்வமே சிவபெருமானே
இருளிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                      (4)

O the flame that imparts grace! O the sweet ripened fruit! O the king of men with rare mystic ability! The one with true meaning! The one above words of praise! The magnificence of Yoga! O the thought that fills the minds of the devotees! O Lord Siva! I am holding fast on to you in this dark world! Where else would You appear to offer me your grace?

ஒப்புனக் கில்லா ஒருவனே அடியேன்
உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே
மெய்ப்பதம் அறியா வீறிலி யேற்கு
விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே
செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
செல்வமே சிவபெரு மானே
எய்ப்பிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                     (5)

O the One without comparison! O the light that burns bright in my mind! You are the loved one who had shown your mercy to this fool who is ignorant of the truth! You are the reddish flame that is beyond description! O the wealth! O Lord Siva! I am holding fast on to you while I had become weak. Where else would You appear to offer me your grace?

அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண்டு
அளவிலா ஆனந்த மருளிப்
பிறவிவே ரறுத்தென் குடிமுழு தாண்ட
பிஞ்ஞகா பெரியஎம் பொருளே
திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன்
செல்வமே சிவபெரு மானே
இறவிலே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                      (6)

O Lord! You en-templed yourself in the mind of this helpless person and ruled me and gave me immense pleasure. You severed the roots of my birth cycle and ruled over my entire clan. You are the mystic form, the essence of my life! You are present in my vision! O my wealth! O Lord Siva! At last I have got you in my firm grip. Where else would You appear to offer me your grace?

பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்
பற்றுமா றடியனேற் கருளிப்
பூசனை உகந்தென் சிந்தையுட் புகுந்து
பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
செல்வமே சிவபெரு மானே
ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                         (7)

Oh Lord! You have blessed me to attach myself to you so that I can severe my worldly attachments. You have accepted my worship and entered my thoughts and have shown me your flowery anklets. O the glowing light! O the One who glows like reddish flame! O my wealth! O my Lord Siva! O God! I have attached myself to you firmly! Where else would You appear to offer me your grace?

அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் நின்ற
ஆதியே யாதும்ஈ றில்லாச்
சித்தனே பத்தர் சிக்கெனப் பிடித்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்துப்
பிழைத்தவை அல்லையாய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                     (8)

O my Lord! The Primal one to the universe and to those who dwell there! The one with complete insight. The wealth to which the devotees attach themselves! O Lord Siva! O the lunatic! The deceiver who creates, protects and then destroys all living things! I have attached myself to you firmly! Where else would You appear to offer me your grace?

பால்நினைத் தூட்டும் தாயினும் சாலப்
பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந் திரிந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                       (9)

O Lord! Your love for me was greater than that of a mother who suckles her baby unrequested. You pitied this sinner and melted my flesh and gave me enlightenment and bliss as if I was sprayed with honey. You the wealth that escaped me by roaming on the outside of my vision. O Lord Siva! I continue to attach myself to you firmly! Where else would You appear to offer me your grace?

புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம்
தொடக்கெலாம் அறுத்த நற்சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே                                                    (10)

O Lord! You, the primal god made every pore of this foul smelling body amiable and turned my body into a temple and entered it and made my bones to melt with devotion and enslaved me. O the faultless Gem! O the flame that had prevented the grief caused by birth, death and illusion. O my delight! I have attached myself to you firmly! Where else would You appear to offer me your grace?

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s