32. பிரார்த்தனைப்பத்து – Praththanai paththu

சதா முத்தி – The Prayer

கலந்து நின்னடி யாரோ டன்று
வாளா களித்திருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
புகுந்து நின்றது இடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலர்ந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
ஆர்வங் கூர அடியேற்கே.                               (1)

I lost my speech with joy while I was in the company of Your devotees. But days of suffering intervened in my life later. I was distressed. O the glowing flame that gives eternal joy! I am yearning for your merciful blessings so that my love for you flourishes and continues.

அடியார் சிலர் உன் அருள்பெற்றார்
ஆர்வங் கூர யான் அவமே
முடையார் பிணத்தின் முடிவின்றி
முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன்
கடியேனுடைய கடுவினையைக்
களைந்துன் கருணைக் கடல்பொங்க
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே
ஓவா துருக அருளாயே.                                   (2)

Some of Your devotees have received Your blessings because of their love for You. I am getting old without an end to this body because of my angry character. O Master! Please remove my past sins and offer me your grace with your swelling sea of mercy. Please grant me your blessing so that my mind melts with your thoughts.

அருளா ரமுதப் பெருங்கடல்வாய்
அடியா ரெல்லாம் புக்கழுந்த
இருளார் ஆக்கை இதுபொறுத்தே
எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருளார் மனத்தோர் உன்மத்தன்
வருமால் என்றிங் கெனைக்கண்டார்
வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை
உடையாய் பெறநான் வேண்டுமே.                 (3)

You have seen that while your devotees had immersed themselves in your vast sea of nectarine like grace, I deceived myself living in this darkness filled body. I do not want timid people to think, “Here comes the ruffian” and be scared when they see me. O my Master! Please grant me Your grace so that I receive true love from these people.

வேண்டும் வேண்டும் மெய்யடியார்
உள்ளே விரும்பி எனை அருளால்
ஆண்டாய் அடியேன் இடர்களைந்த
அமுதே அருமா மணிமுத்தே
தூண்டா விளக்கின் சுடரனையாய்
தொண்டனேற்கும் உண்டாங்கொல்
வேண்டா தொன்றும் வேண்டாது
மிக்க அன்பே மேவுதலே.                                (4)

O the Ambrosia! O the rarest of Gems! O Pearl! You who are radiant like the flame of the lamp! You enslaved me by your grace and got rid of my sufferings and placed me among your devotees who yearn for You again and again. I do not seek anything that your devotee does not need to reach You. Bless me with an abundance of love for You that will make me reach You.

மேவும் உன்றன் அடியாருள்
விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே
காவி சேருங் கயற்கண்ணால்
பங்கா உன்றன் கருணையினால்
பாவியேற்கும் உண்டாமோ
பரமா னந்தப் பழங்கடல்சேர்ந்து
ஆவி யாக்கை யானெனதென்
றியாது மின்றி அறுதலே.                               (5)

O God! You have as Your half the Goddess whose eyes are dark and shaped like a fish! I longed to join the horde of Your devotees. Will I, a sinner be able to shed my selfish thinking in terms of I and mine and severe my attachment to my body and soul and enter the sea of eternal bliss by Your grace.

அறவே பெற்றார் நின்னன்பர்
அந்த மின்றி அகநெகவும்
புறமே கிடந்து புலைநாயேன்
புலம்பு கின்றேன் உடையானே
பெறவே வேண்டும் மெய்யன்பு
பேரா ஒழியாய் பிரிவில்லா
மறவா நினையா அளவிலா
மாளா இன்ப மாகடலே.                                   (6)

O my Master! You are the non-altering, unending, non-parting, forget-less, remember-less, measure-less large sea of joyfulness. Your devotees loved You without limit. Their heart melted at Your thought. I like a cursed dog is lamenting from outside your group of devotees. My request is that I also should receive Your grace like your other devotees.

கடலே அனைய ஆனந்தம்
கண்டா ரெல்லாங் கவர்ந்துண்ண
இடரே பெருக்கி ஏசற்றிங்
கிருத்த லழகோ அடிநாயேன்
உடையாய் நீயே அருளுதியென்று
உணர்த்தா தொழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன்
சுடரார் அருளால் இருள்நீங்கச்
சோதீ இனித்தான் துணியாயே.                           (7)

While your devotees had partaken in your sea of joyfulness, is it acceptable that I, a dog like soul stayed here increasing my miseries? O my Master! I have spent my past without asking for your grace to rid me of my woes. O the radiant One! Please remove my darkness with Your radiant grace at least hereafter.

துணியா உருகா அருள்பெருகத்
தோன்றும் தொண்ட ரிடைப்புகுந்து
திணியார் மூங்கில் சிந்தையேன்
சிவனே நின்று தேய்கின்றேன்
அணியா ரடியார் உனக்குள்ள
அன்பும் தாராய் அருளளியத்
தணியா தொல்லை வந்தருளித்
தளிர்ப்பொற் பாதந் தாராயே.                         (8)

O Lord Siva! Your devotees worshiped You with their melting heart that swelled by receiving Your Grace. I who have a mind that is hard like bamboo entered amidst those devotees but my life still waned. You are not giving me the ability to offer you the same love as your devotees. Please offer me Your tender golden feet so that my woes are brought to an end.

தாரா அருளொன் றின்றியே
தந்தாய் என்றுன் தமரெல்லாம்
ஆரா நின்றார் அடியேனும்
அயலார் போல அயர்வேனோ
சீரார் அருளாற் சிந்தனையைத்
திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா
பேரா னந்தம் பேராமை
வைக்க வேண்டும் பெருமானே.                     (9)

O the Lord of Sivalokam! You have corrected my way of thinking and enslaved me. Your devotees are revelling in that You have blessed them with all the graces they wanted that there is nothing else left to give. Is it fair that I, your devotee stand here like an outsider and feel weary? O my Lord! Please grant me the joyfulness of your grace that it becomes eternal.

மானோர் பங்கா வந்திப்பார்
மதுரக் கனியே மனநெகா
நானோர் தோளாச் சுரையொத்தால்
நம்பி இத்தால் வாழ்ந்தாயே
ஊனே புகுந்த உனையுணர்ந்தே
உருகிப் பெருகும் உள்ளத்தைக்
கோனே அருளுங் காலந்தான்
கொடியேற் கென்றோ கூடுவதே.                (10)

O Lord who has a gazelle like lady as Your half! O the sweet fruit to those who worship You! You have hitherto accepted this hard hearted one who was like an useless gourd. O my King! When will it be the time that You offer me, this ruffian, your grace so that my mind melts and my heart swells when I feel Your presence in my body?

கூடிக்கூடி உன்னடியார்
குளிப்பார் சிரிப்பர் களிப்பாரா
வாடி வாடி வழியற்றேன்
வற்றல் மரம்போல் நிற்பேனோ
ஊடி ஊடி உடையாயொடு
கலந்துள் ளுருகிப் பெருகிநெக்கு
ஆடிஆடி ஆனந்தம்
அதுவே யாக அருள்கலந்தே.                        (11)

While Your devotees gather and laugh together, dance together and enjoy together, will I stand like a dried up sapless tree without any means to join them? Please grant me Your grace so that I can have a tiff with You, my Master, then become one with You with a melting and swelling heart and dance and dance to achieve total happiness.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s