20. திருப்பள்ளியெழுச்சி – Thiruppalli Ezhuchchi

திரோதான சுத்தி – Requesting to wake up from sleep

போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலரும்தண் வயல்சூழ்
திருப்பெருந் துறை உறை சிவபெருமானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எமை யுடையாய்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                      (1)

Praise be to the being that is the primary source of my life! The day has dawned. We worship by offering flowers that suits your flower like feet. Your holy face will then offer us grace and we will worship your feet with beautiful smiles. Sivan, who dwells in Perunthurai where lotus flowers bloom in the muddy filled fields everywhere, owns the raised banner that has a motif of a bull in it and He owns us too. O Lord please wake up from your resting couch and offer us grace.

அருணண்இந் திரன் திசை அணுகினன் இருள்போய்
அகன்றது உதயம்நின் மலர்த்திரு முகத்தின்
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக்
கடிமலர் மலரமற்று அண்ணல்அங் கண்ணாம்
திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன இவையோர்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே
அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே.                                      (2)

The Sun has risen on the east, the direction of Indra. The darkness has departed. As the Sun that has received the grace from your merciful face rises further up and up, the blooms that look like eyes have opened. The bees that had been sleeping in those flowers during the night have woken up and started humming. O Lord Siva, the mountain of pleasure that comes to give the wealth of grace, the wave surging sea, wake up from your resting couch and offer us grace.

கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி
குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்
ஓவின தாரகை ஒளிஒளி உதயத்து
ஒருப்படு கின்றது விருப்பொடு நமக்குத்
தேவநற் செறிகழல் தாளிணை காட்டாய்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெருமானே
யாவரும் அறிவரி யாய்எமக் கெளியாய்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தருளாயே.                                     (3)

The pretty Kuyils are cooing; the Cocks are crowing ; other birds too are making noise; the conch shells are being blown. The stars are losing their brightness as a result of the rising Sun. O Lord who dwells in Thirupperunthurai, show us willingly your anklet adorned divine feet. You are not easily accessed by others but are easily approachable by us. Wake up from your resting couch and offer us grace.

இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால்
இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் ஒருபால்
தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன்னருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                   (4)

Those who produce sweet music on Veena and Yarl are on one side; those who recite Vedic scriptures and Songs of praise are on another side; those carrying garlands of flowers are on another side; those who worship, those who weep and those who are limp are on another side; those with their hands clasped above their heads are on another side. Thus the devotees have gathered to worship you. O Lord who dwells in Thirupperunthurai, the one who has enslaved me and offered me grace, wake up from your resting couch and offer us grace.

பூதங்கள் தோறும்நின் றாய்எனின் அல்லால்
போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
சிந்தனைக் கும்அரியாய் எங்கள் முன்வந்து
ஏதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                   (5)

We have only heard the poets singing and dancing saying that you are in all the (five) elements and you have no beginning or end. We have not heard of anyone who had either seen you or known you. You are beyond imagination. O the King of Perunthurai surrounded by fields filled with cool water! You, who come before us to severe our sins and enslave us and offer us grace, wake up from your resting couch and offer us grace.

பப்பற வீட்டிருந்து உணரும்நின் அடியார்
பந்தனை வந்தறுத் தார் அவர் பலரும்
மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத் தியல்பின்
வணங்குகின்றார் அணங் கின்மண வாளா
செப்புறு கமலங்கள் மலரும்தண் வயல்சூழ்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெருமானே
இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                 (6)

Many of your devotees have attained salvation by severing their bondage by worshipping you. Now there are many amongst them with dark inked eyes who are still worshipping you due to their human habits. O Lord Siva, the Groom of Goddess Uma, who resides in Thirupperunthurai, surrounded by cool fields where reddish lotus flowers bloom! The Lord who severs the bonds of birth and offers us grace and enslave us wake up from your resting couch and offer us grace.

அது பழச்சுவையென அமுதென அறிதற்கு
அரிதென எளிதென அமரரும் அறியார்
இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே
எங்களை ஆண்டுகொணடு இங் கெழுந்தருளும்
மதுவளர் பொழில்திரு உத்தர கோச
மங்கையுள் ளாய்திருப் பெருந்துறை மன்னா
எதுஎமைப் பணிகொளும் ஆறது கேட்போம்
எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                   (7)

Even the immortals do not know whether it is easy or hard to differentiate between the taste of fruit or nectar. Our Lord has enslaved us and appeared before us so that we can say, this is Him or this is His sacred form. O the dweller in Uththarakosamangai surrounded by honey filled groves! The King of Perunthurai! We want to ask you as to what service do you want from us? Wake up from your resting couch and offer us grace.

முந்திய முதல்நடு இறுதியும் ஆனாய்
மூவரும் அறிகிலர் யாவர்மற் றறிவார்
பந்தணை விரலியும் நீயும்நின் அடியார்
பழங்குடில் தொறும்எழுந் தருளிய பரனே
செந்தழல் புரைதிரு மேனியுங் காட்டித்
திருப்பெருந் துறையுறை கோயிலும் காட்டி
அந்தணன் ஆவதும் காட்டிவந் தாண்டாய்
ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                          (8)

You are the primordial, beginning, the middle and the end. Even the three (Brahman, Indran and Vishnu) could not find you and how could anybody else know you? You visit the simple huts of your devotees with your consort who has slim fingers. My Lord! You showed me your body that glows like fire in the temple at Thirupperunthurai. There you appeared to me as an ‘Anthanan’ (spiritually enlightened person) and enslaved me. Wake up from your resting couch and offer us grace.

விண்ணகத் தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா
விழுப்பொரு ளேஉன தொழுப்படி யோங்கள்
மண்ணகத் தேவந்து வாழச்செய் தானே
வண்திருப் பெருந்துறை யாய்வழி யடியோம்
கண்ணகத் தேநின்று களிதரு தேனே
கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியார்
எண்ணகத் தாய்உல குக்குயி ரானாய்
எம்பெருமான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                   (9)

O the supreme One, the One who is not approachable even by the celestial beings! You made us, your devotees to be born on this earth and live happily. O the dweller of glorious Thirupperun thurai! You give us, your slaves, the pleasure of seeing you by filling our vision. You are the vast sea of nectar, Sweet as a sugar cane. You fill the minds of the devotees who think of you. You have become the life of this world. Wake up from your resting couch and offer us grace.

புவனியில் போய்ப்பிற வாமையில் நாள்நாம்
போக்குகின் றோம்அவ மேஇந்தப்பூமி
சிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கித்
திருப்பெருந் துறையுறை வாய்திரு மாலாம்
அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்
படவும்நின் அலர்ந்தமெய்க் கருணையும் நீயும்
அவனியில் புகுந்தெமை ஆட்கொள்ள வல்லாய்
ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.                                         (10)

The earth is what was designed by Lord Siva to grant salvation and by not being born on this earth they were wasting their time, thought Thirumal and Brahma and wished to be born on this earth. O Lord dwelling in Thirupperunthurai! You are able to redeem us by coming on this earth with your merciful consort. Wake up from your resting couch and offer us grace.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s